kursus JTP

Teknologi Pendidikan

Teknologi Maklumat dan Pendidikan

Sains Perpustakaan

Kurikulum

 
 

Kursus Jabatan Teknologi Pendidikan

KURIKULUM

pic1

EDU 3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kumpulan Sasaran: Pelajar PISMP dan PPG Semester 4
Semester : II
Kredit : 3 (2+1)
Prasyarat : Tiada
Penilaian: Kerja Kursus & Peperiksaan

Sinopsis Kursus

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

Topik-topik yang terkandung di dalam kursus ini termasuk:

 • Teknologi Pendidikan
 • Reka bentuk Pengajaran
 • Media Pengajaran
 • Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran
 • Asas Grafik
 • Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi   
 • Asas Fotografi
 • OHP dan Transparensi
 • Bahan Audio
 • Penerbitan Video Pendidikan
 • Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan

Rujukan Asas

Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of
       instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon.

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for
learning.
(8th ed.). New Jersey:Prentice Hall.

Newby, T.J, 1996. Instructional technology for teaching and
       learning. New Jersey: Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn and
        Bacon.

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:   
       Designing opportunities  to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson
       Wadsworth.

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan.
      (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran.Kuala
      Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen
       teknologi pendidikan.

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman &
      James, D. R.(2006).Educational technology for teaching
       and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall.

Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.

 

 

 

 

 

 

go to top

 

16-Apr-2014 10:22 AM

Copyright © 2014 Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Tun Hussein Onn. All rights reserved.
Template designed by TemplateYes