Senarai Tesis Terkini
Posted by admin on March 16 2010 16:17:04

SENARAI TAJUK TESIS

1 A philosophy and rationale for music education in Malaysian schools from an islamic perspective 1987 Johami Abdullah 13898
Extended News

SENARAI TAJUK TESIS

1 A philosophy and rationale for music education in Malaysian schools from an islamic perspective 1987 Johami Abdullah 13898

2 A survey of teacher participation in decision making in primary and secondary schools in the state of Johor, Malaysia 1997 Nagalingam Karuppiah 19235

3 Aanalisis kesalahan penggunaan kata sendi dalam ujian Bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun lima 2009 Che Ku Abdul Muin Bin Che Ku Abdul Satar Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

4 Analisis kesilapan bahasa dalam penulisan karangan Bahasa Cina: satu kajian kes 2009 Cheng Pey Hua Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

5 Analisis kesilapan penggunaan imbuhan matakerja Bahasa melayu di kalangan pelajar cina 1993 Choong Kee Foong 4705

6 Analisis teknik perbincangan yang dijalankan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa cina 2009 Chen Lih Jiun Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

7 Buku-buku agama yang diharamkan 1989 Abdullah b Sulaiman 19236

8 Corak didikan ibu bapa mempengaruhi pencapaian sosio-emosi kanak-kanak tadika di kawasan Chini, Pekan, pahang 1993 A.R. Readdilee Bin harun

9 Disiplin kanak-kanak di tahun satuSekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Tamil) Jalan Tajul, Kota Tinggi yang telah menghadiri prasekolah dan yang tidak menghadiri prasekolah : kajian perbandingan 1993 Easwary A/P Ramaswami

10 Exploring the use of dialogue journals to enchance students writing skills 2006 Adeline bt Adni

11 Faktor-faktor psikologi dan permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran jawi dalam kalangan murid darjah lima 2009 Mohamad Syukri Halim Bin Mokhtar Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

12 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid-murid tahun 4 dalam Bahasa Cina 2009 Teoh Lee Lin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

13 Helping probationers as staff development for better teacher performance in Malaysia an adaptation of British Practice 1983 Hamidon Haji Hassan 17825

14 Hubungan di antara gaya komunikasi guru besar dengan komitmen guru kepada sekolah 1998 Tuan Yacob b R. Mohamad 19239

15 Hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja kakitangan Kilang Memproses Sawit Sedenak, Eastern Plantation Agency Management Sdn Bhd, Johor. 1995 Mohd Yusop b Ab Hadi 18047

16 Hubungan pemilihan kerjaya dengan personaliti berdasarkan Teori Holland 1987 Mahat b Ibrahim 17819

17 Iman membentuk manusia, masyarakat dan budaya kerja yang cemerlang 1994 Ramzi b. Othman

18 Information needs of children: an exploratory qualitative study 1998 Mohan Palaniandy 18053

19 Kajian kanak-kanak 1994 Milatu Samsi Bin Hayon

20 Kajian kanak-kanak 1994 Radin Mas Bte Abdul Wahab

21 Kajian kesalahan ejaan dalam penulisan Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid tahun lima 2009 Mohammad Hazri Bin Hashim Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

22 Kajian penggunaan imbuhan awalan 'ber' dalam ayat dalam matapelajaran Bahasa Melayu tahun lima 2009 Mohd Naim Bin Shamsudin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

23 Kajian penggunaan kata hubung dalam penulisan Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid tahun lima 2009 Mohd Fauzan Azri Bin Jaafar Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

24 Kajian penggunaan noktah dan koma dalam surat tidak rasmi dalam kalangan murid tahun empat 2009 Azrain Bin Awang Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009)Jabatan Pengajian Melayu

25 Kajian penggunaan pusat sumber dalam pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tahun 4 2009 Naim Bin Husin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

26 Kajian persepsi pelajar-pelajar India terhadap penyalahgunaan dadah di sekolah menengah 1991 Zahari Mohd Sarji 14534

27 Kajian tentang penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 4 2009 Mohamad Asyraf Bin M. Nawawi Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

28 Kajian tentang penggunaan huruf besar pada kata nama khas dalan ayat-ayat Bahasa Melayu di kalangan murid-murid tahun lima 2009 Nur Halim Bin Ahmad Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

29 Kajian tentang penggunaan pola ayat dasar dalam penulisan karangan Bahasa Melayu di kalangan murid tahun enam Sekolah Kebangsaan Temenggong Ibrahim Penggaram, Batu Pahat.2009 Ahmad Lutfi Bin Khamisan Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

30 Kajian terhadap hubungan di antara pencapaian akademik dengan pencapaian amali pelajar-pelajar Diploma Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor 1998 Azni b. Jaafar 18052

31 Kajian tinjauan penggunaan kamus dalam kalangan pelajar tahun lima 2009 Mohd Hafizuddin Bin Ahmad Dahalan Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

32 Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif dalam meningkatkan pencapaian pemahaman petikan Bahasa Cina 2009 Liew Siew Wen Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

33 Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam memupuk minat dan menghayati niali murni dalam matapelajaran bahasa Melayu tahun dua 2009 Ahmad Fuad Bin Sebon Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

34 Keberkesanan pendekatan pembelajaran koperatif dalam pemahaman bacaan teks bahasa Melayu bagi murid tahun empat 2009 Mohd Ashril Shah Bin Osman Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

35 Keberkesanan teknik pernafasan (sudarshan kriya) dalam mengurangkan tekanan di kalangan guru 2003 Liew Pee Lian

36 Keberkesanan teknik peta minda dalam meningkatkan kemahiran mengarang karangan jenis biografi Bahasa Cina murid tahun 4 2009 Low Su Chin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

37 Kekangan-kekangan dalam pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup bersepadu (KHB) KBSM di sekolah menengah daerah Batu Pahat, Johor 1997 Buerah Bte Tunggak 17831

38 Kesalahan ejaan dalam penulisan murid-murid tahun lima hijau Sekolah Kebangsaan (FELDA) Jengka Dua, 26400 Bandar Jengka, Pahang Darul Makmur 1995 Kamaruzzaman b. Mohamed

39 Kesalahan-kesalahan jenayah dan hukumannya menurut perspektif Islam : satu kajian di Mahkamah Rendah Syariah daerah Besut, Terengganu 1988 Rosli b Mohd Alwi 17828

40 Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian murid tahun 4 dalam penulisan karangan bertema bahasa cina 2009 Tan Fei Su Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

41 Kesan penggunaan dua teknik pengajaran terhadap penggunaan imbuhan di kalangan pelajar sebuah sekolah menengah 1998 Dhanapalan Govindar 19240

42 Kesan penggunaan kad arahan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca dalam kalangan pelajar tahun 5 2009 Muhammad Afifuddin Bin Ahmad Tajuddin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

43 Kitab Mabahith Al-Muraat (Acara perbicaraan Mahkamah Syara) 1989 Mohd Nasran b Mohamad 001

44 Laporan program kajian luar ke Negeri Perlis dan Pulau Langkawi 1995

45 laporan program pendidikan luar 1995 Pendidikan Jasmani PJ 4000

46 Laras bahasa : satu analisis terhadap buku teks sekolah menengah rendah 1991 Nathesan Sellappan 18049

47 Leksis sains dalam Bahasa Melayu: satu analisis komponen makna 1998 Nathesan Sellappan 18046

48 Masalah menambah dalam lingkungan 100 dan mengumpul semula yang dihadapi oleh murid pemulihan : kajian kes 1994 Yusup b Hj Omar

49 Masalah yang dihadapi oleh guru-guru program khas pensiswazahan guru (PKPG) kemahiran hidup ambilan 1999/2002 ketika berada di maktab perguruan 2001 Fuziah Binti ishak

50 Menguasai bacaan lantang melalui latih tubi 'hanyu pinyin' 2009 Chuah Swee Chen Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

51 Meningkatkan kemahiran kefahaman bacaan dengan menggunakan teknik perbincangan 2009 Lam Xiang Qing Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

52 Meningkatkan kemahiran mencari isi dalam karangan berbentuk penerangan tahun 4 dengan penggunaan kelengkapan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 2009 Hing Lee HiangFakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

53 Meningkatkan kemahiran mengarang berpandukan gambar bersiri dengan kaedah kumpulan dalam kalangan murid tahun 5 2009 The Yeong Chin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

54 Meningkatkan kemahiran mengarang karangan jenis cerita Bahasa Cina dalam kalangan murid tahun 4 melalui pengajaran khusus 2009 Lim Swee May Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

55 Meningkatkan kemahiran menulis karangan berpandukan gambar bersiri bagi murid tahun 3 melalui pembelajaran koperatif 2009 Ng Wei xin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

56 Meningkatkan kemahiran penggunaan perbendaharaan penulisan Bahasa Cina tahun 5 dengan menggunakan ICT 2009 Loh Jia Xi Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

57 Meningkatkan kemahiran penulisan karangan jenis keperihalan dalam kalangan murid tahun 4 sekolah jenis kebangsaan (cina) 2009 Ong Lee Fen Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

58 Meningkatkan penguasaan dalam aspek tatabahasa perkataan sinonim murid tahun 4 menggunakan kaedah pembelajaran koperatif 2009 Abdullah Al-Mubarak Bin Mohd ShakriFakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

59 Meningkatkan penguasaan kosa kata dalam bahasa cina dengan menggunakan pembelajaran koperatif dalam kalangan murid-murid tahun 4 2009 Tiong Siew Chean Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

60 Meningkatkan tahap penguasaan murid tahun 4 dalam kata nama dan kata kerja melalui teknik permainan bahasa 2009 Mohamad Munib Bin Mohamad Soleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

61 Merancang dan memperbaiki progam media Pusat Sumber Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim Johor Bahru 1998 Kamdi Kamil 17827

62 Merancang dan memperbaiki progam media Pusat Sumber Pendidikan Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru. 1998 Kamdi Kamil 17955

63 Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu: kajian di sebuah sekolah rendah di daerah Batu Pahat, Johor Darul Takzim 2009 Ahmad Farhan Bin Mohd Yusoff Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

64 Pencapaian murid tahun satu yang menghadiri tadika dan yang tidak menghadiri tadika dari aspek kognitif di SK Masai, Johor 1993 Tukirah Binti Basir

65 Pendekatan latih tubi sebagai penyelesaian kesalahan kata pemeri dalam kalangan pelajar tahun lima 2009 Abdullah Wafi Bin Ariffin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

66 Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu berasakan kecerdasan pelbagai 2009 Mohd Fauzi Bin Mohd Said Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

67 Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mengarang karangan bertema dalam Bahsa Cina berpandukan kaedah koperatif dalam kalangan murid tahun 5 2009 Tan Yoke Kun Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

68 Pengajaran simpulan bahasa cina dalam kalangan murid tahun 4 2009 Chuah Min Chee Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

69 Pengaruh dialek tempatan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu penulisan tahun 5 2009 Mohd Fairuz Bin Ab Basir Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

70 Pengaruh iklim organisasi dan hubungannya dengan prestasi kerja di kalangan staf sokongan Matkab perguruan batu pahat 2000 Mohd Taslim Bin Abdul Rahim

71 Pengaruh pendidikan kanak-kanak prasekolah terhadap kesediaan pembelajaran kanak-kanak yang menghadirinya 1993 Haslina Bt Yusof

72 Pengaruh pendidikan kanak-kanak prasekolah terhadap kesediaan pembelajaran kanak-kanak yang menghadirinya-satu kajian empirikal di kelas tahun satu S.K. Dato Klana Putra 1993 Haslina Bt Yusof

73 Pengaruh-pengaruh gangguan sosio-emosi di kalangan kanak-kanak prasekolah 1992 Mohd Firdaus Bin Zaid

74 Penggunaan alat pandang dengar dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina2009Au Jia Pei Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

75 Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dalam rawatan tradisional : satu kajian kes di daerah Marang, Terengganu 1990 Mohamad b Mahamud 19242

76 Penggunaan 'di' sebagai imbuhan awalan dan kata depan dalam penulisan bahasa Melayu sekolah rendah 2009 Rosmahadi Bin Ahmad Badela Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

77 Penggunaan huruf besar pada kata nama khas di dalam ayat-ayat Bahasa Melayu: satu kajian di kalangan murid-murid tahun lima SK Petaseh, Jelebu 1995 Mustami Bin Abdul

78 Penggunaan imbuhan awalan 'meng' dan 'menge' dalam pembinaan ayat bahasa melayu murid-murid tahun 4 di sebuah sekolah di Johor Darul Takzim 2009 Mohd Izzati Mohd TazaliFakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

79 Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif teknik stad dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis bahasa cina 2009 Chiau Yi Yin Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

80 Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif teknik stad terhadap Bahasa Cina tahun 4 2009 Chan Yee Ling Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

81 Penggunaan kaedah peta minda dalam penulisan Bahasa Cina bagi murid tahun 5 2009 Ang Sui Theng Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

82 Penggunaan kata hubung”dan, lalu, sambil, atau, serta, tetapi” dalam penulisan Bahasa Melayu murid-murid tahun lima di Sekolah Kebangsaan Seri Bemban, Jasin, Melaka 1993 Sampran b. Tasrip

83 Penggunaan perisian powerpoint dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina bagi meningkatkan tahap pemahaman pelajar tahuin tiga 2009 Low Ling Zhi Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

84 Penggunaan peta minda dalam pengajaran penulisan karangan Bahasa Cina bagi murid tahun 42009 Ong Ai Hoon Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

85 Penggunaan tanda noktah, tanda koma dan huruf besar dalam surat rasmi : satu kajian di kalangan murid-murid tahun empat di Sekolah Kebangsaan Tambun, Jalan Ampang, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan 1995 Azahari b Haji Abdullah

86 Penggunaan teknik K-W-L dalam meningkatkan kualiti pembacaan murid tahun 4 2009 Chong Chou Yik Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

87 Pengolahan watak-watak utama dalam novel di bawah Lindungan Kaabah dan Tenggelamnya Kapal Von Der Wijck Karya Hamka 1983 Esa A. Manap 17824

88 Penguasaan ejaan rumi kata tunggal dua suku kata (KVKVK) Bahasa Melayu murid tahun lima 2009 Mohd Redzuan Bin Nik Jaafar Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

89 Penguasaan kata ganti nama dalam kalangan murid tahun empat Sekolah Rendah Kebangsaan Semambu 2009 Yong Shong Siang Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

90 Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan murid-murid tahun lima SK Seri Pandan, Parit Raja, Batu Pahat, Johor 1993 Noor Laila bt Mardin

91 Penguasaan perbendaharaan kata oleh seorang kanak-kanak berusia lima tahun di sebuah kelas tadika luar bandar - kajian kes- 1992 Ayob Bin Munade

92 Penguasaan sebutan baku kata serapan Bahasa inggeris dan bahasa Arab yang berkaitan dengan istilah agama islam bagi murid-murid tahun lima: satu kajian penyelidikan di S.K. Losong, K.Terengganu 1995 Shafiai Bin Mohd Amin

93 Pengurusan prasekolah `Annexe' di Sekolah Kebangsaan Daerah Kluang Selatan Johor 2001 Mislan b Mistah

94 Pengurusan prasekolah 'annexe' di S.K. Taman Pelangi Johor bahru 1993 Haliza Bt Haji Mohamed

95 Pengurusan prasekolah 'annexe' di S.K. Taman Pelangi Johor bahru 1993 Haliza Bt Haji Mohamed

96 Peningkatan penguasaan simpulan bahasa bahasa Cina dalam kalangan murid tahun 4 berpandukan penggunaan komputer 2009 Yeoh Zhe Yein Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Bahasa (BC)

97 Penyelidikan tindakan penggunaan sebutan baku Bahasa Melayu di kalangan murid-murid tahun tiga SK (LKTP) Jengka 17 Bandar Pusat jengka,Pahang 1993 Ahmad Tajri Bin Mohammad

98 Peranan ibubapa dalam perkembangan sosial kanak-kanak tadika di luar bandar 1992 Hussein b Ehsan

99 Peranan main sambil belajar di kalangan kanak-kanak prasekolah S.K. Parit Empat dalam aspek kognitif dan bukan kognitif 1993 Mohd. Soib Bin Muri

100 Peranan main sambil belajar di kalangan kanak-kanak prasekolah Sekolah Kebangsaan Parit Empat, Sungai Haji Dorani, Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan dalam aspek kognitif dan bukan kognitif 1993 Mohd Soib b. Muri

101 Perkembangan sosail murid-murid tahun satu di SK Felda Neram 1, Kemaman yang pernah menghadiri prasekolah 1993 Zainab Bt Rani

102 Persepsi ibu bapa terhadap prasekolah 'annexe' di S.K. Desa Bakti, Mentakab, Pahang 1993 Kamariah Zainal Abidin

103 Persepsi ibu bapa terhadap prasekolah 'annexe' di sekolah rendah di daerah Miri, Sarawak 1992 Haishah Bt Samsu

104 Persepsi ibu bapa terhadap prasekolah 'annexe' di SRK (2) Paloh Kluang 1993 Rosnani Bt Abd Latiff

105 Persepsi ibu bapa terhadap tadika, kaedah pengajaran di tadika dan guru tadika di Ketereh, Kelantan 1992 Abd Wahab Bin Abd Rani

106 Persepsi murid terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam matapelajaran Bahasa Melayu tahun 5 2009 Zulatfi Bin Anwar Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

107 Persepsi pelajar DPM terhadap penggunaan media oleh pensyarah MPBP 1998 Omar b Drahman 19244

108 Persepsi pelajar-pelajar tingkatan dua Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Tengku Mahmod Iskandar, Senggarang, Batu Pahat, Johor terhadap mata pelajaran kemahiran manipulative 1998 Othman b Kassim 18051

109 Ponteng sekolah faktor-faktor yang mendorong 2000 Sukri b. Mat Hashim

110 Prestasi murid tahun satu Sekolah Kebangsaan Kampong Sireh, Kota Bharu yang menghadiri dan tidak menghadiri pra sekolah dalam aspek kognitif dan bukan kognitif 1992 Ruhana bt Musa

111 Prestasi pencapaian kebolehan murid-murid tahun satu Sekolah Kebangsaan LKTP Ulu Tebrau yang menghadiri dan tidak menghadiri prasekolah dari aspek bukan kognitif 1993 Suhaila Bt Sahidi

112 Prinsip keadilan di dalam sistem percukaian Islam : Kajian khusus dari sudut cara kutipan dan pengagihannya. 1989 Mohamed Luddin b. Hassan 19241

113 Program pendidikan luar (Pulau Tioman) 1997 Unit 2A

114 Projektor Overhead dan penggunaannya didalam pengajaran Fizik 1984 Sapon b. Ibrahim 17818

115 Regulasi kendiri metakognitif dan tahap keupayaan penyelesaian masalah kimia di kalangan pelajar tingkatan empat 2003 Halina binti Kasmani 33484

116 Satu analisis tentang pengaruh dialek tempatan dalam bahasa Melayu di kalangan murid-murid tahun lima SK Senggang,Kuala Kangsar 1994 Suhaime Bin Sulaiman

117 Satu kajian eksperimen mengenai keberkesanan penerapan nilai-nilai murni melalui pembelajaran kooperatif dalam matapelajaran sains terhadap pelajar-pelajar tingkatan dua 1998 Naida Mohd Saleh

118 Satu kajian mengenai penggunaan petikan sebagai ransangan dalam pembelajaran bahasa Melayu di SK (LKTP) Jengka 19, Temerloh 1993 Ahmad Nawar Bin Abdul Hamid

119 Satu kajian penyelidikan tentang penggunaan imbuhan awalan me : meng..., menge....dalam pembinaan ayat Bahasa Melayu bagi murid-murid tahun 4 Jujur di Sekolah Kebangsaan Kanchong Darat, 42700, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. 1994 Mohamad Nahar Bb Daim

120 Satu kajian tentang kegiatan belia dari sudut Islam Kampung Parit Senah, Parit Yaani, Yong Peng,Batu Pahat, Johor 1994 Nasir Bin Saridi

121 Satu kajian tentang penggunaan huruf besar dan tanda bacaan dalam surat rasmi di kalangan murid-murid tahun enam di SK LKTP Jengka 1 1993 0

122 Satu kajian tentang penggunaan imbuhan awalan`ber' dalam ayat di kalangan murid-murid tahun lima Sekolah 1994 Ramli b Zakaria

123 Satu perbandingan penguasaan perbendaharaan kata kanak-kanak berumur lima tahun yang mengikuti tadika dan tidak mengikuti tadika -kajian kes- 1993 Fauziah Binti A. Rahim

124 Satu tinjauan gejala lepak di kalangan para remaja sekitar bandar Johor Bahru 1994 Md Zain Bin Hj Md. Sapuan…[et al.]

125 Satu tinjauan salah laku ponteng di kalangan murid-murid tahun 6 di sebuah sekolah rendah di daerah Johor Bahru 2000 Muhini bt Abdullah

126 Sejauh mana penyertaan penduduk Kampung Sungai Balang Kecil, Muar terhadap aktiviti bank Islam 1994 Jamal Bin Sadli

127 Sikap pelajar-pelajar Melayu tahun enam di SK Masjid Tanah terhadap matapelajaran matematik 2000/2001 Halim Bin Hashim

128 Soal selidik mengenai percubaab perbezaan dalam perkembangan sosial antara kanak-kanak yang menghadiri tadika dengan yang tidak menghadiri tadika 1992 Shajiah Bt Ahmad

129 Tahap pengamalan prinsip-prinsip dan elemen-elemen organisasi pembelajaran (OP) dalam pertadbiran dan pengurusan organisasi Maktab Perguruan Batu Pahat 2005 Kor Mee Choo

130 Tamadun ilmu : satu tinjauan mengenai sejarah Pendidikan Islam di Malaysia serta kedudukan mata pelajaran Agama Islam dalam kurikulum baru sekolah rendah (KBSR) di lihat daripada perspektif Islam 1994 Mohamad Nahar b. Daim

131 Tanggapan Pegawai hal Ehwal Islam Negeri terhadap pelaksanaan program latihan anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri 1996 Razali Bin Haji Shahabuddin

132 The role of mentoring as perceived by student teachers of the Batu Pahat Teachers Training College, Johor 1997 Yeoh Siok Tee 18076

133 Tinjauan semula fauna dan bionomik nyamuk di kawasan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. 1992 Ismail b. Mohamed 17814

134 Tinjauan tahap pemahaman murid terhadap penggunaan peribahasa dalam penulisan karangan Bahasa Melayu tahun lima 2009 Mohd Fuzaimi Bin Azizan Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM (2009) Jabatan Pengajian Melayu

135 Ciri-ciri modul asas intervensi membaca prasekolah: satu penilaian 2009 Kamisah Binti Buang BPG, KPM R&D IPTHO

136 Gaya pembelajaran pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tun Hussein Onn 2009 Hamzah Bin Nun BPG, KPM R&D IPTHO

137 Pemerhatian dan perbandingan beberapa gambar peta konsep dapat membantu pembelajaran tindak balas kimia sebatian karbon 2009 Ahmad Shukri Bin Ahmad BPG, KPM R&D IPTHO